Skip to contentSkip to footer

Suite Reglement

Huisregels voor uw en onze veiligheid

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hotel Akersloot gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels:

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Akersloot, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 2. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 3. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 4. Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 5. Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 6. Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 7. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 8. Hotel Akersloot is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 9. De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 10. De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden. Mocht het tijdstip u niet uitkomen kunt u dit door middel van de do not disturb hanger kenbaar maken.

Het is verboden om:

 1. Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 2. Nooduitgangen te blokkeren.
 3. Kaarsen aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar.
  Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd.
 4. Eigendommen van het Hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Akersloot kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 5. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 6. Lachgas of een lachgastank te gebruiken.
 7. Rozenblaadjes en/of confetti te verspreiden in de kamer.
 8. Een zuurstof, gas of helium tank bij je te hebben. Mocht dit van medisch belang zijn meldt dit dan vooraf bij de receptie.
 9. Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 10. Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €175,00.
 11. Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal.
 12. Ongeregistreerde of andere hotel gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, wordt er een gepaste boete in rekening gebracht.
 13. Gasten te ontvangen op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van Hotel Van der Valk Akersloot.

De Directie van Hotel Akersloot wenst u een prettig en veilig verblijf toe.


Extra regels m.b.t. de suites:

- Wij rekenen voor onze suites een borg van € 150,00*. De borg zullen wij per bank retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
- Op de suite zijn maximaal twee personen toegestaan.
- Er zijn géén kinderen en huisdieren toegestaan op de suites.
- De minibar is leeg. U kunt bij de receptie een minibar box kopen á € 15,00.
- De uitcheck tijd op onze suites is uiterlijk 12.00 uur, een late check out is niet mogelijk

*Voor onze Zwembad suite vragen wij een borg van € 250,00.

Family Room Rules

In the regulations below you will find the most important house rules that apply within Hotel Akersloot. We ask that you respect and accept these rules.

General rules:

1.All instructions from employees of Hotel Akersloot, which are related to house rules, must be followed.
2.In case of fire, keep calm. Report a fire to reception and/or hit the nearest fire alarm.
3. In the event of a general fire alarm, leave the building immediately.
4.Do not use the lifts in the event of a fire.
5.A valid ID must be presented at check-in. Check-in is possible from the age of 18.
6.Cameras are installed at various places within the building. Everyone who is in our Hotel consents to making recordings. In the event of calamities and/or incidents, these recordings can be shown to third parties as supporting material.
7. Lost and found items must be handed in at the reception.
8.Hotel Akersloot is not responsible for loss or theft of your belongings.
9. The Management, the owner of this location and/or persons who work for the Hotel cannot be held liable for any injury and/or material or immaterial damage that visitors to the location may experience.
10. In connection with hygiene regulations, the room must be cleaned every day. If the time does not suit you, you can indicate this by means of the do not disturb hanger.

It is forbidden to:

1.Emergency exits to be used as normal entrances and exits.
2. Block emergency exits.
3.Light candles in connection with the fire alarm and fire hazard.
The security system is activated immediately.
4.Take Hotel property outside the building. If you willfully damage property of Hotel Akersloot, you can be held liable for the repair and/or renewal costs.
5. To consume, use, trade or carry narcotics.
6. Use nitrous oxide or a nitrous oxide tank.
7. Spread rose petals and/or confetti in the room.
8.Have an oxygen, gas or helium tank with you. If this is of medical importance, please report this in advance to the reception.
9. Causing nuisance to another, for example through loud music, obnoxious behavior or noise of any kind.
10.To smoke in the entire building. If we find that smoking has taken place, there will be a fine of €175.00.
11.More people in the room than the allowed number.
12.Receive unregistered or other hotel guests in the room. If other guests are found in the room, an appropriate fine will be charged.
13. To receive guests in the rooms for sexual commercial activities.

In all cases not provided for in these regulations, the Management of Hotel Van der Valk Akersloot will decide.

The Management of Hotel Akersloot wishes you a pleasant and safe stay.

Extra rules regarding the family room:

- We charge a deposit of € 75.00* for our family rooms. We will return the deposit by bank transfer, provided the room is left in the correct condition.
- A maximum of eight people are allowed in the family room.
- The minibar is empty. You can buy a minibar box at the reception for € 15.00.
- The check-out time in our family room is noon at the latest, a late check out is not possible

*For more than 2 persons under 21 years of age.

house rules

House rules for your and our safety

In the regulations below you will find the most important house rules that apply within Hotel Akersloot. We ask that you respect and accept these rules.

General rules:

1.All instructions from employees of Hotel Akersloot, which are related to house rules, must be followed.
2.In case of fire, keep calm. Report a fire to reception and/or hit the nearest fire alarm.
3. In the event of a general fire alarm, leave the building immediately.
4.Do not use the lifts in the event of a fire.
5.A valid ID must be presented at check-in. Check-in is possible from the age of 18.
6.Cameras are installed at various places within the building. Everyone who is in our Hotel consents to making recordings. In the event of calamities and/or incidents, these recordings can be shown to third parties as supporting material.
7. Lost and found items must be handed in at the reception.
8.Hotel Akersloot is not responsible for loss or theft of your belongings.
9. The Management, the owner of this location and/or persons who work for the Hotel cannot be held liable for any injury and/or material or immaterial damage that visitors to the location may experience.
Due to hygiene regulations, the room must be cleaned every day. If the time does not suit you, you can indicate this by means of the do not disturb hanger.

It is forbidden to:

1.Emergency exits to be used as normal entrances and exits.
2. Block emergency exits.
3.Light candles in connection with the fire alarm and fire hazard.
The security system is activated immediately.
4.Take Hotel property outside the building. If you willfully damage property of Hotel Akersloot, you can be held liable for the repair and/or renewal costs.
5. To consume, use, trade or carry narcotics.
6. Use nitrous oxide or a nitrous oxide tank.
7. Spread rose petals and/or confetti in the room.
8.Have an oxygen, gas or helium tank with you. If this is of medical importance, please report this in advance to the reception.
9. Causing nuisance to another, for example through loud music, obnoxious behavior or noise of any kind.
10.To smoke in the entire building. If we find that smoking has taken place, there will be a surcharge of €175.00.
11.More people in the room than the allowed number.
12.Receive unregistered or other hotel guests in the room. If other guests are found in the room, an appropriate fine will be charged.
13. To receive guests in the rooms for sexual commercial activities.

In all cases not provided for in these regulations, the Management of Hotel Van der Valk Akersloot will decide.

The Management of Hotel Akersloot wishes you a pleasant and safe stay.